Zobozdravstveni vestnik

petek, 26 februar 2021
Načrt spletne strani
Domov

Navodila sodelavcem Zobozdravstvenega vestnika

Zobozdravstveni vestnik je glasilo Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije. Naslov uredništva je Zobozdravstveni vestnik, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana.

Navodila sodelavcem Zobozdravstvenega vestnika so v skladu z Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, ki so v celoti objavljena na spletnem naslovu: http://www.icmje.org in v Ann Intern Med 1997; 126: 36--47.

Splošna načela

Zobozdravstveni Vestnik objavlja le izvirna, še neobjavljena dela. Avtor je odgovoren za vse trditve, ki jih v prispevku navaja. Če je prispevek pisalo več avtorjev, je potrebno navesti natančen naslov avtorja, s katerim bo uredništvo sodelovalo pri urejanju besedila za objavo. Rokopisu priložite izjavo o avtorstvu in avtorskih pravicah. Izjavo morajo lastnoročno podpisati vsi avtorji. Dokler izjave ne prejmemo, prispevka ne bomo uvrstili v uredniški postopek. V spremnem dopisu naj bo naveden odgovorni avtor (s polnim naslovom, telefonsko številko in elektronskim naslovom), ki bo skrbel za komunikacijo z uredništvom in ostalimi avtorji.
Če prispevek objavlja raziskave na ljudeh, naj bo iz besedila razvidno, da so bile raziskave opravljene skladno z načeli Kodeksa medicinske deontologije in Helsinško-tokijske deklaracije. Če delo obravnava poskuse na živalih, mora biti razvidno, da so bili opravljeni v skladu z etičnimi načeli.

Prispevki so lahko dolgi največ 14 tipkanih strani z razpredelnicami in referencami vred. Napisani naj bodo jedrnato ter strokovno in slogovno neoporečno. Pri raziskovalnih, strokovnih in preglednih prispevkih morajo biti naslov, izvleček in ključne besede prevedeni v angleščino. Prispevki bodo razvrščeni v eno od naslednjih rubrik: raziskovalni prispevek, strokovni prispevek, pregledni prispevek, prikaz primera, prispevek za medicinske sestre, prispevek za zobotehnike, zanimivosti, društvene vesti, recenzije in poročila.
Prispevke oddajte ali pošljite na naslov: Uredništvo Zobozdravstvenega vestnika, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

Rokopis

Prispevki morajo biti poslani v dvojniku, tipkani na belem pisarniškem papirju formata A4 z dvojnim razmikom (velikost črk 12 pt, največ 30 vrstic na stran), hkrati mora biti prispevek zapisan in priložen v elektronskem zapisu (disketa, zgoščenka ali e-pošta). Rokopisu je potrebno priložiti kakovosten iztis slik v enem izvodu. Besedila naj bodo zapisana z urejevalnikom Word for Windows ali z drugim urejevalnikom besedil, ki hrani zapise v kodi ASCII. V besedilu so lahko navedene kratice, ki pa jih je treba ob prvi navedbi razložiti. Že uveljavljenih okrajšav ni treba razlagati (npr. l za liter, mg za miligram). V besedilu se uporabljajo le enote SI in tiste, ki jih dovoljuje

Zakon o merskih enotah in merilih.
Naslovna stran članka naj vsebuje slovenski naslov dela, ime in priimek avtorja z natančnim strokovnim in akademskim naslovom, popolni naslov ustanove, kjer je bilo delo opravljeno (če je delo skupinsko, naj bodo navedeni ustrezni podatki za soavtorje), ev. plačniki raziskave (s številko pogodbe). Naslov dela naj jedrnato zajame bistvo vsebine članka. Naslovna stran naj vsebuje tudi klinični ali praktični pomen prispevka (do 350 znakov).

Druga stran naj vsebuje izvleček in ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku. Izvleček naj vsebuje približno 1000 znakov (150-250 besed). Izvleček raziskovalnega prispevka naj bo strukturiran, izvlečki strokovnega in preglednega prispevka ter prikaza primera so lahko nestrukturirani. Strukturirani izvleček naj vsebuje naslednje razdelke in podatke: Izhodišča (Background): Navesti je treba glavni problem ali namen raziskave ali hipotezo, ki se preverja. Metode (Methods): Opisati je treba glavne značilnosti vzorca in načina izvedbe raziskave. Naveden naj bo način izbora preiskovancev, kriteriji vključitve, kriteriji izključitve, število preiskovancev, vključenih v raziskavo, in koliko jih je vključenih v analizo. Navesti je potrebno metode oziroma način dela in uporabljene statistične metode. Rezultati (Results): Opisati je treba glavne rezultate študije. Pri navedbi rezultatov je potrebno navesti raven statistične značilnosti. Zaključki (Conclusions): Navesti se sme le tiste zaključke, ki izhajajo iz podatkov, dobljenih pri raziskavi. Navesti je potrebno tudi morebitno klinično uporabnost ugotovitev in kakšne dodatne študije so še potrebne, preden bi se zaključki raziskave klinično uporabili. Enakovredno je treba navesti tako pozitivne kot negativne ugotovitve. Navedenih naj bo 3 do 6 ključnih besed. Uporabljajte izraze iz Medical Subject Headings, ki jih navaja Index Medicus. Navedite besede, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka. Na naslednjih straneh naj sledi besedilo članka, smiselno razdeljeno v poglavja. Raziskovalni in strokovni članki naj bodo razdeljeni v naslednja poglavja: uvod, material in metode, rezultati, razpravljanje, zaključek in morebitna zahvala. Ostali prispevki so lahko zasnovani drugače, vendar naj bo razdelitev na poglavja in podpoglavja jasno razvidna iz velikosti črk naslovov. Podpoglavja naj bodo razvidna iz podnaslovov. Odstavki naj bodo označeni z vrinjeno vrstico.

Razpredelnice

Natipkane naj bodo na posebnem listu in oštevilčene z zaporedno številko. Razpredelnica mora imeti najmanj dva stolpca. Vsebovati mora: naslov, čelo, glavo, morebitna zbirni stolpec in zbirno vrstico ter opombe ali pa legendo uporabljenih kratic. Vsa polja razpredelnice morajo biti izpolnjena, jasno mora biti označeno, če podatki morebiti manjkajo. V besedilu prispevka naj bo označeno, kam spada posamezna razpredelnica. Naslov razpredelnice mora biti dovolj poveden, da razloži, kaj razpredelnica prikazuje, ne da bi bilo treba brati članek; če so v razpredelnici podatki v odstotkih, je treba v naslovu navesti osnovo za računanje odstotka; navesti je treba, od kod so podatki iz razpredelnice, ev. enote, če veljajo za celotno razpredelnico, in razložiti podrobnosti glede vsebine v glavi ali čelu razpredelnice.

Slike

Slike naj bodo profesionalno fotografirane ali narisane. Pri velikosti slik je treba upoštevati, da bodo ustrezno pomanjšane (širina strani je 155 mm, širina stolpca 75 mm). Morebitno besedilo na sliki je potrebno izpisati. Črke, številke in simboli naj bodo jasni in enotni ter ustrezne velikosti, da bodo vidni po pomanjšavi za objavo. Grafikoni, diagrami in sheme naj bodo uokvirjeni. Slike, oddane v elektronski obliki, morajo biti shranjene v formatu »tiff« (slike z ločljivostjo 300 dpi, črtne risbe pa z ločljivostjo 800--1200 dpi). Slike naj bodo oštevilčene v zaporedju, v katerem so navedene v besedilu. Na hrbtni strani vsake slike naj bo izpisano ime in priimek avtorja, naslov članka in zaporedna številka slike. Če je potrebno, naj bo označeno, kaj je spodaj in kaj zgoraj. V besedilu prispevka je treba označiti mesto posamezne slike. Podpisi k posameznim slikam naj bodo na posebnem listu in datoteki. Če so uporabljeni simboli, puščice, črke ali številke, jih je potrebno razložiti v legendi.

Zobozdravstveni vestnik je glasilo Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije. Naslov uredništva je Zobozdravstveni vestnik, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana.

Navodila sodelavcem Zobozdravstvenega vestnika so v skladu z Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, ki so v celoti objavljena na spletnem naslovu: http://www.icmje.org in v Ann Intern Med 1997; 126: 36--47.

Reference

Vsako trditev, dognanje ali misel drugih je treba potrditi z referenco. Neobjavljeni podatki ali osebno sporočilo ne spadajo v seznam referenc. Navedke v besedilu navajamo v oklepaju (White, 1989); če sta avtorja dva, izpišemo priimka obeh (Kitamura in Kimura, 1998); če so trije ali več avtorjev, napišemo priimek prvega avtorja in sod., (Akimoto in sod., 1998). Pri citiranju več del istega avtorja ali avtorjev, objavljenih v istem letu, je potrebno za navedbo imen avtorja ali avtorjev dodati male tiskane črke npr. a, b, c. Vsi navedki v besedilu morajo biti zapisani v seznamu referenc.

Reference naj bodo zbrane na koncu članka po abecednem vrstnem redu avtorjev. Če je citirano delo napisalo 6 avtorjev ali manj, navedite vse avtorje; če je avtorjev 7 ali več, navedite prvih šest avtorjev in dodajte et al. Imena revij, iz katerih je navedek, je treba krajšati kot določa Index Medicus (seznam je na spletnem naslovu http://www.nlm.nih.gov).

Primeri navajanja referenc:

prispevek v reviji:
Beisden MK, Kulid JC, Weller RN. Root canal configuration of mandibular first premolar. J Endodont 1992; 18: 505--8.
prispevek v reviji, katerega avtor je organizacija:
American Academy of Periodontology. The pathogenesis of periodontal diseases (Informational paper). J Periodontol 1999; 70: 457--70.

prispevek v suplementu revije:
Potočnik I, Tomšič M, Bajrović F. Sensitivity of sensory axons to lidocaine nerve block in rats. Eur J Physiol 2001; 442(Suppl 1): R193--4.

prispevek s strokovnega srečanja:
Lindhe JT. Some changing concepts in clinical periodontology. 13. Slovenski parodontološki dnevi; 2004 Apr 2--3: Bled, Slovenija.

prispevek s strokovnega srečanja, ki je objavljen v zborniku:
Pavlica Z, Petelin M, Cestnik V, Skalerič U. The influence of experimental periodontitis on gingival fluid volume. In: Eržen I, Pajer Z, eds. Life Sciences 96. 1996 Sep 21-26; Gozd Martuljek, Slovenija. Ljubljana: Society for stereology and quantitative image analysis; 1996: 135--7.

knjiga (osebno avtorstvo):
Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row; 1974.

knjiga (uredništvo):
Lindhe J, Karring T, Lang NP, eds. Clinical periodontology and implant dentistry. 4th ed. Copenhagen: Blackwell Munksgaard; 2003.

poglavje iz knjige:
Alaluusua S, Bäckman B, Brook AH, Lukinmaa PL. Developmental defects of the dental hard tissues and their treatment. In: Koch G, Poulsen S, eds. Pediatric dentistry - a clinical approach. Copenhagen: Munksgaard; 2001: 273-99.

slovar:
Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000: 675.

disertacija:
Ovsenik M. Zanesljivost intraoralnih meritev morfoloških znakov zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri štirinajstletnikih [doktorsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2003.

prispevek v reviji v elektronski obliki:
Brun M, Reynouarda JM, Jezequel L. A simple shear wall model taking into account stiffness degradation. Engineering Structures 2003; Jan; 25(1): 1--9. Available from: URL: http://buddy.lib.unimelb.edu.au, accessed 2003 Jul 30.

spletna stran:
BIOSIS. Thesaurus used in Zoological Record. Available from: URL: http://www.biosis.org/, accessed 2003 Jul 30.

zgoščenka:
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.Rokopis

Uredniški postopek

Vsak članek uredništvo odda v strokovno recenzijo in jezikovno lekturo. Po končanem uredniškem delu dobi avtor svoje delo v pregled, da popravke odobri, jih upošteva in priskrbi čistopis v pisni in elektronski obliki, ki ga vrne s popravljenim prvotnim izvirnikom. Med redakcijskim postopkom je zagotovljena tajnost vsebine članka. Avtor dobi v pregled tudi prvi krtačni odtis s prošnjo, da na njem označi vse tiskovne napake, spreminjanje vsebine pa takrat ni več mogoče. Krtačne odtise je potrebno vrniti v treh dneh, sicer uredništvo meni, da avtor nima pripomb.

Rokopisov in slikovnega materiala uredništvo ne vrača. Za dovoljenje za ponatis slik, objavljenih v Zobozdravstvenem vestniku, je treba zaprositi na uredništvu revije.

Izjava o avtorstvu in avtorskih pravicah za revijo Zobozdravstveni vestnik

 
Zobozdravstveni vestnik 1-2 2015

naslovnica 2014 69 1-2

Zobozdravstveni vestnik 3-5 2015

naslovnica 2014 69 3